Махнівська громада
Вінницька область, Хмільницький район

Статут закладу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення 30 чергової сесії

Махнівської сільської ради

8 скликання

                                                                                  від 27 червня 2023року № 67-30-08

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

 

Махнівського закладу дошкільної освіти «Ромашка»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Махнівка 2023 р.

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Махнівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» знаходиться у комунальній власності Махнівської сільської ради.

1.2. Засновником Махнівського закладу дошкільної освіти «Ромашка» є Махнівська сільська рада.

1.3. Повне найменування юридичної особи: Махнівський заклад дошкільної освіти «Ромашка»

1.4. Скорочене найменування: Махнівський ЗДО «Ромашка»

1.5. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 22133, Вінницька область, Хмільницький район, с.Махнівка, вул. Шкільна, 4, тел. (043-42)-3-22-37.

1.6. Махнівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими   актами,   актами   Президента  України,  Кабінету Міністрів,  наказами  МОН,  інших  центральних  органів виконавчої влади,  рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів

місцевого самоврядування,  Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним статутом.

1.7. Махнівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства. Махнівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» є неприбутковою організацією ( надалі – заклад або Махнівський ЗДО «Ромашка»).

1.8. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.9. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.10. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.11. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12. Взаємовідносини між закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. У Махнівському ЗДО «Ромашка» функціонують 4 групи з 10,5-ти годинним денним режимом перебування дітей.

2.2. Наповнюваність груп дітьми становить:

·        для дітей віком від трьох до чотирьох років  —  до 15 осіб;

·        для дітей віком від чотирьох до п’яти років —  до 20 осіб.

·        для дітей віком від п’яти до шести (семи) років —  до 20 осіб.

 

 

 

2.3. Для зарахування дитини у заклад необхідно пред'явити: заяву батьків або осіб, які їх замінюють, медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, копію свідоцтва про народження дитини, документи для встановлення батьківської плати (при наявності пільг).

Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти,  керівник   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що  регламентують його діяльність.

2.4. За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.5. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з  закладу дошкільної освіти дошкільної освіти.

2.6. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює п’ять днів на тиждень протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:

 7.30 год. - 18.00 год.

        

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 30 червня (31 травня) наступного року. З 1 липня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Махнівський ЗДО «Ромашка» здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором Махнівського ЗДО «Ромашка» і погоджується начальником відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради.

4.4. У Махнівському ЗДО «Ромашка»  визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Освітній процес у Махнівському ЗДО «Ромашка»  здійснюється за Державною базовою програмою та іншими програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

4.6. Махнівського ЗДО «Ромашка» організовує освітній процес за програмами «Дитина» та «Впевнений старт».

 

 

 

 

 

4.7. Махнівського ЗДО «Ромашка» організовує освітній процес за гуманітарним пріоритетним напрямком.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Харчування дітей у Махнівському ЗДО «Ромашка»  проводиться відповідно до чинного законодавства України. Продукти харчування в Махнівському ЗДО «Ромашка»   поставляють організації, що заключили договір за наявності сертифікатів якості.

5.2. У Махнівському ЗДО «Ромашка»   встановлено 3-х разове харчування дітей.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника Махнівського ЗДО «Ромашка»  

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей  у  Махнівському ЗДО «Ромашка»   здійснюється на безоплатній основі Махнівської АЗПСМ і  передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів,  у тому  числі  медичних  оглядів  перед  профілактичними щепленнями,  проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. Махнівському ЗДО «Ромашка»   надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у Махнівському ЗДО «Ромашка» є: діти дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

 

 

 

 

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в  закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

- стежити  за станом здоров'я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.4. На   посаду педагогічного    працівника закладу дошкільної освіти призначається особа,  яка має відповідну вищу педагогічну  освіту,  а  саме,   освітньо-кваліфікаційний   рівень магістра,  спеціаліста,  бакалавра  або  молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про  освіту"  – вищу  або  середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.6. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.7. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Махнівського ЗДО «Ромашка» керівником.

7.9. Працівники Махнівського ЗДО «Ромашка» несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.10. Працівники Махнівського ЗДО «Ромашка»   відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

 

 

проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік у відповідному територіальному закладі охорони здоров’я.

7.11. Педагогічні працівники Махнівського ЗДО «Ромашка»  підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення  про атестацію педагогічних працівників».

7.12. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, преміювання, відзначення відомчими грамотами.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Махнівський ЗДО «Ромашка» підпорядкований і підзвітний відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради.

8.2. Безпосереднє  керівництво роботою Махнівським ЗДО «Ромашка»   здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням Махнівського сільського голови.

Керівник закладу дошкільної освіти:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Махнівського ЗДО «Ромашка»  ;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Махнівського ЗДО «Ромашка»;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Махнівського ЗДО «Ромашка»;

-  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- затверджує штатний розпис за погодженням із власником дошкільного закладу;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

 

 

 

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ЗДО на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у Махнівському ЗДО «Ромашка» - педагогічна рада.

 До складу педагогічної ради входять: керівник, вихователь-методист, усі педагогічні працівники,  медичний працівник, інші спеціалісти.  До складу педагогічної ради ЗДО можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Головою педагогічної ради є керівник Махнівського ЗДО «Ромашка»  .

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання освітнього процесу в закладі та приймає відповідні рішення;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, вихователя-методиста, голови ради закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

8.5. У Махнівському ЗДО «Ромашка» може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти.

Піклувальна рада (у складі 3 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Махнівського ЗДО «Ромашка» і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

 

 

 

 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти;

-  сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної бази закладу дошкільної освіти;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та Махнівського ЗДО «Ромашка»;

- сприяння соціально-правового захисту учасників освітнього процесу.

IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

9.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, та інше. Майно Махнівського ЗДО «Ромашка» належить йому на правах, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Джерелами фінансування закладу є кошти:

- Засновника;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Відповідно до рішення № 24-02-08  2 сесії 8 скликання від 23.12.2020р. Махнівської сільської ради (Засновника) Махнівський ЗДО “Ромашка” за погодженням із Засновником:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Відповідно до рішення № 24-02-08  2 сесії 8 скликання від 23.12.2020р. Махнівської сільської ради (Засновника) бухгалтерський облік Махнівського ЗДО «Ромашка» здійснюється комунальною установою «Централізована бухгалтерія комунальних закладів Махнівської сільської ради».
 

 

10.4. Право другого підпису на платіжних, розрахункових та інших фінансових і розпорядчих документах Махнівського ЗДО «Ромашка» надається головному бухгалтеру «Централізованої бухгалтерії комунальних закладів Махнівської сільської ради».

 

10.5. Статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства України.

10.6. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклади дошкільної освіти.

10.7. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.8. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу є інституційний аудит, що проводиться один раз на десять років у порядку встановленому МОН України.

11.2. Контроль за дотриманням ЗДО державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти, культури та спорту Махнівсьої сільської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом встановлюється відділу освіти, культури та спорту  Махнівської сільської ради.

XIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Діяльність Закладу може бути припинено у випадку його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Припинення діяльності Закладу може бути здійснено на підставі рішення власника, у встановленому законодавством України порядку або на підставі рішення суду в порядку та випадках, що передбачені законодавством України.

12.2. Рішення про припинення діяльності Закладу шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації приймає засновник після проведення громадських обговорень (консультацій) із громадськістю (жителями регіону, який обслуговує заклад, або жителями територіальної громади, на території якої знаходиться заклад). Тільки після схвалення (погодження) громадськістю питання щодо припинення діяльності закладу шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації власник може прийняти рішення про припинення діяльності Закладу.

12.3. Припинення діяльності Закладу здійснюється комісією з припинення діяльності закладу, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про його припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності закладу, а також строки прийняття заяв претензій кредиторів визначаються власником або органом, що прийняв рішення про його припинення.
 

12.4. З моменту призначення комісії з припинення діяльності до неї переходять повноваження щодо управління Закладом. Комісія з припинення діяльності закладу складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення його діяльності.

12.5. Реорганізація чи ліквідація Закладу вважаються завершеними, а Заклад таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

12.6. У разі припинення діяльності Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.7. У разі припинення діяльності Закладу всі активи передаються одному або кільком закладам позашкільної мистецької освіти або зараховуються до доходу сільського бюджету.

12.8. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

12.9. Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог обчислюється з моменту оприлюднення відповідної інформації на офіційному сайті про припинення відповідно до вимог чинного законодавства України.

ХІІІ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

13.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури та інформаційної політики України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері управління яких перебуває Заклад.

13.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є інституційний аудит та громадська акредитація.

XІ V. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

X.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються засновником Закладу.

X.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться при змінах чинного законодавства.

X.3. Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації або перереєстрації.

.

 

 

Сільський голова                                                        П.В.Кузьмінський

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь